ΠΕ1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Συντονιστής ΠΕ:ActionSynergy 
 Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2012
Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2015

Στόχοι:
- συντονισμός και διαχείριση της ανάπτυξης του έργου
- καθορισμός των στρατηγικών του έργου
- παρακολούθηση της ανάπτυξης και της προόδου του έργου
- εξασφάλιση συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος εργασίας.
 
Συνάντηση για Αναφορά (μετά τη συνεδρίαση του κάθε έργου)
 
Προετοιμάζεται από τον συντονιστή του έργου όπου συνοψίζονται τα κύρια σημεία που συζητήθηκαν και οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν.
 
Τετραμηνιαία Έκθεση Αναφοράς (κάθε 4 μήνες συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου της περιόδου)
 
 
Προετοιμάζεται με συντονιστή του έργου. Οι συνεργάτες υποχρεούνται να αποστέλλουν προηγουμένως έκθεση σχετική με τις δραστηριότητες που έχουν κάνει.


 Οικονομικές Εκθέσεις

- Κάθε 4 μήνες. Να αποσταλεί από τους εταίρους. Θα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο + Αποδείξεις

- Ενδιάμεση και Τελική Έκθεση: Προετοιμάζεται από τον συντονιστή του έργου και αποστέλλεται στην Εθνική Μονάδα για την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της προόδου του έργου για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος εργασίας.
 
Εργαλεία
 

- Έγγραφο Προγραμματισμού Εργασίας
- Extranet έργου (να ενταχθεί στο δικτυακό χώρο του έργου)

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine